ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési alapelvek A Magyarországi Református Egyház Református Missziói Központja /MORE – RMK/ a http://www.telefon-lelkigondozas.hu honlap tulajdonosa (továbbiakban: Tulajdonos), mint Adatkezelő elkötelezett a látogatók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A tulajdonos a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A tulajdonos az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A tulajdonos adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.

Adatkezelési alapfogalmak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § alapján:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § alapján: “Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is”. Mindezek alapján az adatkezelést végző Vario98 Bt. tájékoztatja valamennyi regisztrált és üzenő felhasználóját a következőkről:

A tulajdonos alkalmazott adatkezelési elvei szerint az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A Tulajdonos, mint adatkezelő adatai:
A Szolgáltató cégneve: VARIO ’98 Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság
A Szolgáltató székhelye: 1184 Budapest, Reviczky Gyula u. 6-10. B épület I/7.
A Szolgáltató adószáma: 29118089-2-43
A Szolgáltató telefonos elérhetősége: +36 20 981 6358
E-mail: info@vario98.hu
Közösségi adószám: HU29118089
Cégjegyzékszám: 01-06-711063
Európai egyedi azonosító: HUOCCSZ.01-09-948367 részletek:http://perfekt.blog.hu/2017/10/13/az_europai_cegnyilvantartas
Statisztikai számjel: 29118089-7022-117-01
Főtevékenység: 59.11’08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
Ügyvezető: Révész Andrea

Bankszámlaszám: 73200165-10008865-00000000
Nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám: HU30 7320 0165 1000 8865 0000 0000
BIC (SWIFT) kód: TAKBHUHB

Számlavezető bank: Kinizsi Bank Zrt
Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 22.
Cégjegyzékszám: 19-10-500252
Adószám: 13993715-2-44

Tárhely szolgáltató adatai: ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9024 Győr, Déry T. utca 11. 2. em. 4.
Cégjegyzékszám: 08-09-016359
Adószám: 14315754-2-08

Könyvelés: Cégnév
Székhely: Valahol
Cégjagyzékszám: valami
Adószám: valami

Hírdetéskezelők: Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Google Information Technology Services Limited Liability Company, Google Ltd.
Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
Cégjegyzékszám: 01-09-861726
Adószám: 13561677-2-41
Facebook Ireland Limited:
Address: 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland
Company Registration Number: 462932
Honlap:www.facebook.com
Contact phone number: + 353 1 5530588

Hírlevél (direkt marketing) szolgáltatás:
Jogalap: Kifejezett hozzájárulás (Önnek kell tevőlegesen erre vonatkozó jelölőnégyzetet bepipálnia az űrlapokon)
Kezelt adatok: név, cím, telefonszám, e-mail cím, közölt tartalom.
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, üzletszerzés, problémamegoldás, e-mail küldés
Időtartama: Leiratkozásig / a hozzájárulás visszavonásági
Érintettek köre: CRM 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelést kizárólag az Ön hozzájárulásával és az Ön által megadott csatornán keresztül végezzük. Ezek az adatkezelések tehát az Ön hozzájárulásán alapulnak (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Info tv. 5. § (1) bek. a) pont szerint. Az érintett hozzájárulását adta (az üzenet form megfelelő ellenőrző mezőjének a kipipálásával) a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, üzletszerzés, problémamegoldás, e-mail küldés.
Az érintettek köre: űrlapra, hírlevélre önkéntesen feliratkozók.
Az adatok forrása: üzenet küldő honlap form
Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, közölt tartalom.
Tényleges adatfeldolgozás helye: ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. szervere, 9024 Győr, Déry Tibor u. 11. 2/4.
Alkalmazott adatfeldolgozási technológia: MySQL adatbázis
Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: az érintettek által megadott személyes adatokhoz kizárólag a Tulajdonos arra kifejezetten feljogosított munkatársai férhetnek hozzá, mint honlap renszergazda és szervezetvezető.
Az adatkezelés időtartama: A regisztráció során közölt adatok megadása mindig önkéntes. A Tulajdonos az Ön személyes adatait hozzájárulásának visszavonásáig, (de legfeljebb a regisztrálás dátumát követő öt évig) kezeli, ezt követően a személyes adatokat törli. Kivételt képeznek ez alól azok az adatok, amelyeket törvényi kötelezettség folytán tovább kell megőrizni, például a szigorú számadású bizonylatokat. A kötelező adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bek. b) pontja rendez
Tájékoztatás kérése: Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Tulajdonos által a weboldal szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az info@vario98.hu email címen vagy a +36 20 981 6358telefonszámon. A Tulajdonos az Érintett kérelmére tájékoztatást ad a Tulakdonosra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Tulajdonos köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. A korábban a Tulajdonos részére megadott e-mail címről érkezett igényt a Tulajdonos az Érintettől érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén az Érintett akkor nyújthat be igényt, ha megfelelően igazolta felhasználói minőségét.
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Az érintettek által megadott személyes adatokhoz kizárólag a Tulajdonos arra kifejezetten feljogosított munkatársai férhetnek hozzá, mint honlap renszergazda és szervezetvezető
Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai: Kérjük az érintetteket, hogy ha úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) tartalmazza.
Adattovábbítás, adatfeldolgozás: A fenti pontokban említett célok elérése érdekében különféle szolgáltatókat, adatfeldolgozókat vehetünk igénybe a GDRP 28. cikke és az Info tv. 10. §-a alapján,ilyen adatfeldolgozó például az online rendelési felületet fejlesztője és üzemben tartója, nyomdai szolgáltató, a közvélemény-kutatási szerver üzemeltető. Szerződések révén biztosítjuk, hogy ezek a szolgáltatók az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat, hogy magas adatvédelmi szintet biztosítsanak, még akkor is, ha a személyes adatokat áthelyezik/továbbítják egy olyan országba, ahol mások az adatvédelem szabályai és nem terjed ki rájuk a GDPR. Személyes adatot harmadik személynek nem továbbítunk, kivéve, ha ezt törvény kötelezővé teszi.
A Google Inc. tevékenysége A Tulajdonos igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, amely segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását. A Google Analitycs cookie-kat használ, a honlap használatának elemzése céljából. A cookie által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google Inc. a gyűjtött információkat a honlap felhasználó által történő használatának értékelésére, a honlapon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a Szolgáltató részére történő összeállítására, valamint a honlapokon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google Inc. átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. nem társítja a felhasználó IP címét a Google Inc. birtokában lévő egyéb adatokkal. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.com/intl/hu/privacy/privacy-policy.htm, a Google Inc. Adatvédelmi Központja pedig a http://www.google.com/intl/hu/privacy/ oldalon érhető el, ahol a Google Inc. adatkezeléséről és a cookie-k letiltásáról további hasznos információk találhatóak.
A kezelt adatok zárolása: Törlés helyett a Tulajdonos zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Szolgáltató, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. A Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően a Szolgáltató a jogszabályban foglalt kötelezettségeinek (így különösen a számviteli kötelezettségek) teljesítése érdekében a továbbiakban is kezelheti az érintettre vonatkozó személyes adatokat.
Az adatok törlése: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Tulajdonos indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Tulajdonos köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Jogorvoslat:

Az adatkezelő a 2011. évi CXII. törvény alapján fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megtette a szükséges technikai intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Ezzel kapcsolatban az adatkezelő kijelenti, hogy minden munkatársa, aki a fent megjelölt személyes adatokhoz hozzáfér, köteles az adattitok megőrzésére.

Az Infotv. 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelésről szóló tájékoztatás: Az Infotv. 6.§ (5) bekezdése szerint, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Infotv. fenti rendelkezését a Rendelet személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásaival összhangban alkalmazza az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából.

Személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy törvény elrendeli.

Az érintett a hozzájárulását az adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. A szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló belegyezéssel kezelhető.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek; c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos (pl. személyi szám).

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére csak akkor továbbítható, ha a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárul, vagy b) azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a személyes adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, vagy a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

Az e-mailek adatkezelési szabályzata:

Az e-mailek adatkezelését a tulajdonos végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata.

A tulajdonos nem kapcsolja össze az honlapon gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal.

Harmadik országba (külföldre) a tulajdonos felhasználói adatokat nem továbbít.

A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket a tulajdonos korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni.

A tulajdonos honlapján különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.


A honlap látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy az üzenet szolgáltatása csak regisztráció után vehető igénybe.

Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján a tulajdonos köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.

A tulajdonos az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. Írja meg kérdését!

Az adatok fizikai tárolási helye:
Semmilyen személyes adatot nem tárolunk saját számítógépeinken, mobiltelefonjainkon vagy mobil adathordozókon (pl. pendrive). Ez azt jelenti az Ön számára, hogy így nagyban lecsökkentettük az adatok elvesztésének vagy ellopásának kockázatát.
Gépeinken kifejezetten erős jelszavakat használunk, valamint ez a jelszó minden Adatfeldolgozónknál lévő fiókunkban más és más, nagyban csökkentve ezzel a feltörés lehetőségét.

Az érintett adatok köre:

A testre szabott kiszolgálás érdekében a honlap a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Ezen adatokat a tulajdonos nyilvánosságra nem hozza, harmadik személynek át nem adja. A hírlevélhez a tartalmat külső személy szolgáltatja, aki nem fér hozzá a személyes adatokhoz. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A megadott e-mail címet és a visszaigazolással a tulajdonos birtokába került nevet kérelemre törli a rendszerből. A hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélben található leírás szerint. A sikertelen feliratkozási kérelmek és az azokkal továbbított személyes adatok (e-mail cím, esetleg név) a próbálkozástól számított 7. napon törlésre kerülnek. A hírlevelek reklámüzenetet tartalmazhatnak.

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

A sütik általános feladatai:

>A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el ésa későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelőszolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást
Sütik kikapcsolása:

Kapcsolat, jogorvoslat: A http://www.vario98.hu tulajdonosa: Vario ’98 Bt.
Székhelye: 1184 Budapest, Reviczky Gyula u. 6-10. B épület I/7.
Telefonszáma: +36-20-981-6358
E-mail címe: info@vario98.hu


Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu