ÖNKÉNTES LELKIGONDOZÓKAT KERESÜNK!

Önkénteseket keres a református egyház Telefon-lelkigondozás (TLG) szolgálata. 

“A gazdasági válság óta újra növekszik az öngyilkosok száma, évente csaknem 2 000 (a 2016. évi adat: 1 763 fő) magyar vet véget életének.  A rendezetlen körülmények között élő fiatalokon és a magukra maradt, beteg időseken kívül a legveszélyeztetettebbek a középkorú, elvált, vidéki, aluliskolázott férfiak… Magyarországon naponta hatan, évente hozzávetőlegesen 2 000-en lesznek öngyilkosok. A nyolcvanas évek elején ez a szám még 4 000 fölött volt, majd lecsökkent 2 300 köré, az elmúlt három évben pedig újra növekedni kezdett. A százezer főre jutó öngyilkosokat tekintve jelenleg Európában Litvánia után a másodikak vagyunk, a világ összes országit tekintve pedig az 5-6. helyen állunk. Az éves szinten körülbelül 2 000 halálesettel végződő öngyilkosságból 150-et 25 év alatti fiatalok követnek el.
A “beszél” szóban ott az “él”
Mondja a telefonos lelki szolgálatok egyik alapítója, hogy amíg valaki beszél, addig él. A jelenleg működő 18 lelki segélyvonalhoz évente 50-60 ezer érdemi hívás fut be, ezek 25 százaléka krízisben lévőktől érkezik. A LESZ segélyszámot lehet hívni, bármilyen mobiltelefonról a hívó számára ingyenesen lesz hívható a 116 123.”

A telefonálók többsége anyagi nehézségekre és az élet kilátástalanságára panaszkodik. Az egyre gyakoribb hívások, valamint a munkatársak fogyatkozó száma miatt keresünk önkéntes munkatársakat.

Élettapasztalattal és felhasználói szintű számítógépes ismerettel rendelkező, 30 év feletti, érettségizett, református, hívő egyháztagok jelentkezését várjuk, akik vállalják, hogy havonta 2-3 alkalommal teljesítenek önkéntes szolgálatot a fővárosban. A telefonos munka fontos feltétele az érett, empatikus személyiség. A jelentkezők féléves, ingyenes képzésen vesznek részt. A csoportot 10 – 12 jelentkező esetén indítjuk. Az önkéntesek speciális tárgyakat tanulnak – többek között – lelkigondozói beszélgetést és krízisintervenciót. A képzés vizsgával zárul. Az önkéntes telefon-lelkigondozók a református egyház egyik anonim, irodájában teljesítenek szolgálatot délután 17 és 01 óra között.

A református telefon-lelkigondozói szolgálat több mint harminc éve ad kapaszkodót, segítséget a bajba jutottaknak. Korábban leginkább a magányosság és családi problémák miatt fordultak a szolgálathoz, mára azonban jelentősen megszaporodtak a munkanélküliség, az égető anyagi problémák, és a kilátástalanság miatti hívások.

Az önkéntesek jelentkezését a info@telefon-lelkigondozas.hu e-mail címen várjuk. Bővebb információ: www.telefon-lelkigondozas.hu, illetve a +36-1-271-0499 telefonszámon kaphat. 

Kiképzés és továbbképzés 

“Nem az a feladatom, hogy ‘mi az élet értelme’ kérdésre válaszoljak, hanem, hogy felelőséggel megértsem: ezt a kérdést nekem tették fel.” (Frankl)
A TLG tevékenysége speciális sajátosságokkal rendelkezik, így szükséges, hogy a kiképzés is e specifikumokhoz igazodjék. Mindez indokolja, hogy a munkatársak válogatása ne a kiképzés során, hanem azt megelőzően történjék. Mind a szervezet, mind az együttdolgozó stáb (csoport), mind a hívó együttes érdeke, hogy a szolgálatot ellátók minél tartósabban tevékenykedjenek a csoportban; a lehetőség szerint csekély fluktuációval kelljen számolni. Ennek érdekében fontosnak tartjuk a tevékenységre jellemzők közötti gondos szelekciót. Véleményünk szerint a legfontosabb szelekciós szempont a motiváció, ennek tisztázása ugyanis bizonyos információkat biztosít a jelentkező személyiségét illetően is. A szelekció sikere érdekében nem tartjuk szerencsésnek új munkatársak felvételére vonatkozóan a tömegkommunikáció útján történő nyilvánosságot. Ez esetben ugyanis a motivációkat illetően az alábbi, általánosan előforduló indítékokra lehet számítani: 

  1. Kíváncsiság, melynek hátterében kizárólag a tevékenység szokatlan volta, “más”-sága szerepel;
  2. Öngyógyító szándék – a jelentkező saját, személyes életében jelenlévő lélektani problémák megoldatlanságát szeretné a segítő funkcióval – saját maga előtt is – leplezni (túlkompenzáció);
  3. Nárcisztikus érdekek – pszichológiai értelemben véve bajban lévő emberek életébe való beavatkozás, konfliktusok keresése, forszírozása a segítés, mint nárcisztikus örömforrás megteremtése érdekében (ún. helper szindróma). Amennyiben a köztudatban a telefonszolgálat image-e az öngyilkosság – megelőzéssel, a krízisintervencióval kapcsolatos, a tevékenységhez csatlakozni kívánók motivációinak is ehhez kell társulnia.

A szervezetben, mint csoportban élő lelkitestvéri légkör, a stáb tagjainak magas szintű felelősségtudata indokolja, hogy a szolgálatba belépni kívánók motivációit egyéni beszélgetésben bármelyik operátor tisztázhatja. E motiváció tartalma: az öngyilkosság, mint jelenség, és mint folyamat iránti érdeklődés, a vonatkozó személyes élmények (pl. öngyilkossági krízisben levő ember számára nyújtott frusztrált segítségadás; tehetetlenség érzése; környezetben előfordult öngyilkossággal kapcsolatos bűntudatérzés, a saját segítő kapacitással összefüggő elégtelenség érzése..stb.) elvállalása, készség a szakszerű segítés formáinak elsajátítására, saját képességek fejlesztésére vonatkozó igény, tudatos törekvés a lélektani szempontból egyensúlyt vesztett emberek megértésére. A szelekciós szempontként jelentős motiváció tehát e tekintetben tágabb fogalom, mivel a személyiségnek a segítségadásra irányuló spontán eszköztárát is tartalmazza.
Általában két- háromévenként képzünk új munkatársakat, melyet a lelkészi és pszichológiai végzettségű vezető és a mentalhygiénés szakember, szupervízor és lelkész végez. A képzésre való jelentkezés az ország különböző területéről  lelkészi ajánlással történik, amelyen 30-70 év közötti férfiak és nők, általában felsőfokú iskolai végzettségűek, hívő gyülekezeti tagok vesznek részt. Az alkalmas személyek kiválogatása szigorú szabályok szerint történik. A képzés, a szolgálatba álláshoz szükséges felkészítő elméleti és gyakorlati tanfolyam pár hónapig tart. Mindenki ingyenesen ügyel, a vidékről bejáróknak útiköltséget térítünk.
A továbbképzések folyamatosan zajlanak, a lelki kiégés megelőzésére csendes-napokat és szupervíziókat tartunk. A munkatársaknak évenként egyszer egy hétvégén csendes-napot tartunk valamelyik református üdülőben, amely alkalom arra is, hogy egymást közelebbről megismerjük, hitben és szellemiekben épüljünk.
Havonta szupervíziót tartunk, amely egy olyan munkatársi összejövetel, ahol közösen áttekintjük a hónap során érkezett hívásokat, és együtt értelmezzük a felmerült problémákat. Továbbképzéshez vezetőnk és esetenként meghívott szakemberek járulnak hozzá.
Természetesen kapcsolataink kihatnak az egyházi szolgálatokon túl a világi intézményekre is. Társszolgálata vagyunk a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének (LESZ) is. A LESZ tagja a Nemzetközi Lelki Elsősegély Telefonszolgálatoknak (IFOTES), így a szolgálat széleskörű kiterjedése is biztosított. Magyarországon 18 tagszolgálata van, 4 régiója: Dél-Dunántúl, Észak-kelet, Észak-Dunántúl és Dél-kelet.
Szolgálatunk aktívan képviselve van az Országos Konferenciákon, a régiótalálkozásokon és szemináriumokon. Egy ilyen találkozó lelki haszna az ökumenikusan kölcsönös támogatottság, a szakmai előadások, a közös szemináriumok és worksoopok, az együttes tevékenységek és beszélgetések. Önkéntes munkatársaink szívesen részt vesznek ezeken az alkalmakon.

DIETRICH BONHOEFFER: A MEGHALLGATÁS SZOLGÁLATÁRÓL

“Az első szolgálat, amellyel a közösségben egyik ember a másiknak tartozik, az az, hogy a másikat meghallgatja. Ahogy az istenismeret azzal kezdődik, hogy Isten igéjére hallgatunk, ugyanúgy a felebaráti szeretet kezdete az, hogy megtanulunk odafigyelni a felebarátra. Isten irántunk való szeretete nyilvánul meg abban, hogy nem csak igéjét adja nekünk, de fülét is kölcsönzi hozzá. Így az Ő munkája az, amit a másikért teszünk, amikor megtanulunk odafigyelni rá. Sok keresztyén, különösen is a prédikátorok gyakran azt hiszik, hogy amikor más emberekkel vannak együtt, akkor nekik mindig valamit nyújtaniuk kell, az az ő egyedül lehetséges szolgálatuk. Elfelejtik, hogy a meghallgatás nagyobb szolgálat lent, mint a beszéd. Sok ember keres egy fület, amely meghallgatja őt, és nem találják ezt a keresztyének között, mert ők ott is beszélnek, ahol hallaniuk kellene. Aki azonban már képtelen arra, hogy felebarátját meghallgassa, az nemsokára már Istent sem fogja meghallgatni, hanem Isten előtt is mindig beszélni fog. Itt kezdődik a szellemi élet halála és végül már csak a szellemi fecsegés marad, a papos leereszkedés, amely megfullad a kegyes szavakban. Aki nem képes arra, hogy hosszan és türelmesen odafigyeljen, az mindig el fog beszélni a másik füle mellett és végül még maga sem fogja ezt észrevenni. Aki azt gondolja, hogy az ideje túl drága ahhoz, hogy a másik meghallgatására fordítsa, annak sosem lesz igazán ideje Istenre és felebarátjára, hanem mindig csak saját magára, saját szavaira és terveire. A testvéri lelki gondozás lényegében abban különbözik a prédikációtól, hogy az Ige feladatához itt a meghallgatás feladata is hozzájárul. Létezik a fél-füllel való meghallgatás is, amikor valaki azt hiszi, már tudja, mit fog a másik mondani. Ez a türelmetlen, figyelmetlen meghallgatás, amely megveti a felebarátot és csak arra vár, hogy végre ő is szóhoz jusson és ez által a másiktól megszabaduljon. Nem így töltjük be feladatunkat.